Energibesiktning för butiker

 

 

Vi erbjuder energibesiktning för butiker, av certifierad energiexpert. Vi går igenom hur mycket energi som används i er fastighet och hur den används. Detta dokumenteras i en energideklaration som vi lämnar över efter slutförd energibesiktning.

Som fastighetsägare/ butiksägare ansvarar man för att ens fastighet har en giltig energideklaration. Äger man en butik, fastighet eller lagerlokal, måste denna genomgå en energibesiktning var 10:e år. Denna energideklaration ger även fastighetsägaren en bra inblick i hur fastighetens energistatus ser ut.

Energideklaration av certifierad energiexpert är ett krav enligt svensk lag

Sedan 2006 måste man enligt lagen ha en energideklaration för sin fastighet och den får inte vara äldre än 10 år gammal. Detta upprättades för att se till att energin skulle användas på ett effektivt sätt och det är Boverket som är ansvarig myndighet.

Energideklarationen kan hjälpa fastighetsägaren att energioptimera fastigheten. Har byggnaden hög energiförbrukning, resulterar det även i högre kostnader. Genom att minska energianvändningen kan man spara pengar. Analyserar man byggnadens energianvändning kan man identifiera möjliga energibesparingar och potentialer, som leder till besparingsåtgärder som gynnar ägaren.

När du får hjälp av en certifierad energiexpert från oss, kan energiexperten behöva tillgång till visst underlag för att kunna utföra energibesiktningen. Vilka underlag och förberedelser som behövs får man reda på i samband med offerten. Men det kan röra sig om bland annat underlag som energianvändning, radonprotokoll, senaste OVK-protokoll m.m.

Vad ingår i energideklarationen?

När det kommer till energibesiktning, vad ingår i en energideklaration? När man gör energibesiktningen går man igenom energianvändningen. Man går igenom exempelvis hur mycket energi som går åt för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, fastighetsel och kylinstallationer. Man går även igenom radonvärden och eventuella undersökningar som rör asbest och PCB.

När energibesiktningen genomförs tar vi fram ett underlag till investeringsbeslut som omfattar förbättringar som man kan åtgärda i fastigheten. Dessa förbättringar kan exempelvis vara solcellsinstallation, LED-belysning, nya installationer som berör värme och kyla, rivning av vissa delar eller vid behov tilläggsisolering.

Så går energibesiktningen till med Butiksgruppen

Hur lång tid energibesiktningen tar beror på storleken och vilken typ av lokal/ butik det är som man ska utföra besiktning av, men vi brukar vara på plats under en dag på ett ungefär. Vi har våra egna resurser och samarbetspartners för att undersöka befintliga installationer. Man undersöker bland annat väggarnas uppbyggnad och isolering.

Vi går även igenom kyl- och frysaggregat, värmesystemet och olika former av pumpar. Vi intervjuar även personal eller ställföreträdande, för att få en bra inblick i klimatet på vinter och sommar. Sedan kollar man också på spillvattenavlopp samt omgivande dränering. Det är även vanligt att man väljer att få sin lokal/ butik uppritad i CAD, då de befintliga ritningarna ofta inte stämmer.

Vill du jobba med oss?

Vi vill komma i kontakt med människor som tänker och jobbar som vi. Ansvarsfulla personligheter med hög kompetens som har lätt för att samarbeta. Håll utkik under våra nyheter eller skicka en spontanansökan till info@butiksgruppen.se

Köp och försäljning av fastigheter/ butiker

En eldeklaration ger värdefull information för den som ska köpa en butik eller en fastighet. Som köpare kan man med denna energideklaration jämföra fastigheter med varandra innan köp. Denna deklaration finns tillgänglig för allmänheten på Boverkets hemsida, i deras energideklarationsregister.

Ska du sälja din butik eller byggnad och är i behov av en energideklaration, är du välkommen att höra av dig till oss. För att göra en energideklaration måste man vara certifierad energiexpert. Vi på Butiksgruppen är certifierade och godkända av Boverkets kontrollorgan och är ett ackrediterat samt godkänt kontrollföretag.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med energibesiktning och energideklaration, är ni välkomna att kontakta oss och våra energiexperter för mer information.

Energideklaration av ny byggnad

Ägare av en egen ny fastighet eller byggnad behöver upprätta en energideklaration senast två år efter att fastigheten har tagits i bruk och fått ett slutbevis. Det täcker de flesta fastigheterna, men det finns undantag i kravet.

Har man fastigheter eller byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter stora eller inte använder energin för att höja inomhustemperaturen över 10 plusgrader, innebär det att de inte behöver energideklareras. Andra undantag är om det är en industrianläggning, verkstad eller ett hus som man använder mindre än 4 månader per år.

Bra energiklass ökar din fastighets värde

En energibesiktning och energideklaration kan även öka fastighetens värde. Har du en låg energiförbrukning på fastigheten är detta en bra säljpunkt och det ökar värdet på fastigheten. En energisnål fastighet är ofta mer attraktiv för en köpare, än en fastighet som drar mer energi. Detta innebär en stor potential som kan höja husets värde vid försäljning.

När vi utför en energideklaration får du detaljerad information om fastighetens energiprestanda och den kan du använda för att på olika sätt minska på energiförbrukningen. Våra energiexperter ger dig råd, tips och exempel på åtgärder som du kan utföra för att sänka energiförbrukningen för just ditt hus, efter energibesiktning.

Det finns många olika sätt att förbättra fastighetens energiklass på och det är helt individuellt beroende på fastigheten och dess storlek. Med vår hjälp och åtgärdsförslag har man stor potential att höja fastighetens värde inför försäljning.

Potentiella köpare tittar på energideklarationen för att avgöra vad butiken/huset/lokalen kommer att kosta att driva. Har man följt vårt åtgärdsförslag som minskat energianvändningen, blir din fastighet mer attraktiv för en köpare.

Kontakta oss för att se hur du kan öka din fastighets värde och få ner er energianvändning.

Investera i energibesiktning för löpande besparing av såväl energi som utgifter

Investera i energibesiktning för löpande besparing av såväl energi som utgifter

Energideklaration – bra att veta

Lagen om energideklaration kom år 2006 och har som syfte att minska energianvändningen för att värna om miljön. Man vill främja en effektiv energianvändning och se vilka möjligheter det finns att minska energiförbrukningen, då denna förbrukning har en stor påverkan på vårt klimat.

Efter en energibesiktning tilldelas fastigheten en energiklass. Dessa energiklasser sträcker sig från klass A till klass G, där klass A är mest energieffektiv och klass G minst. Dessa klasser är ett mått på fastighetens energiprestanda, som menas med hur effektivt fastigheten använder energin.

Våra energiexperter utför en besiktning av byggnaden för att fastställa energiprestandan i byggnaden. Denna besiktning är skräddarsydd för varje byggnad och åtgärdsförslag samt rekommendationer som man får, är anpassade för just er byggnads energianvändning. Dessa uppgifter och rekommendationer sker med antingen bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö, för byggnadens kulturvärden och tekniska egenskaper.

Inför en energibesiktning kan man behöva ta fram generell information om fastighetens skick, byggår, ritningar, genomförda renoveringar och investeringar i fastigheten, andra kända fel i fastigheten, elförbrukningen (gärna de senaste 3 åren) och el-abonnemangets uppgifter. Även kontakt till eventuella upphandlade serviceavtal avseende värme/kyla kan vi komma till att behöva.

Kontakta oss

Har ni några frågor angående energibesiktning av butik eller annan fastighet, är ni varmt välkomna att kontakta oss för hjälp. Ni kan nå oss på telefon eller mail.